02166909573
02166915929

ترمومترهای ASTM

ترمومترهای ASTM
انواع مختلف ترمومتر مناسب برای محدوده دماهای مختلف و کاربردهای متفاوت طبق استاندارد ASTM

ساخت کمپانی های Fisher امریکا و Alla فرانسه
قابلیت ارائه با برگه کالیبراسیون

ASTM 2C, 3C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 11C, 12C, 12F, 18C, 21C, 33C, 41C, 42C, 57C, 82C, 114C, 43F, 44F, 48F, 122C

**موجود و آماده تحویل**