02166909573
02166915929

رفرکتومتر نیتراچک

رفرکتومتر نیتراچک
مناسب برای اندازه گیری سریع و آسان میزان نیترات موجود در آب یا نمونه های آبی گرفته شده از خاک یا گیاه
دارای حافظه با قابلیت ذخیره سازی حداکثر بیست اندازه گیری
به همراه نوارهای تست نیترات و محلول استاندارد کالیبراسیون 100 ppm

Measuring range: 0 - 500 mg/l
Accuracy: ± 10% after setting the correction
factor

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی