02166909573
02166915929

pH متر

pH متر
برای اندازه گیری مستقیم pH خاک و محلول ها
به همراه محلول های بافر و پراب مخصوص
کالیبراسیون دونقطه ای اتوماتیک
رنج اندازه گیری: 14-0
رزولوشن: 0.01pH

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی