02166909573
02166915929

رئومتر برش دینامیکی ( DSR )

رئومتر برش دینامیکی ( DSR )
رفتار قیر به دما و مدت زمان بارگذاری بستگی دارد. دستگاه DSR هم اثرات دما و هم زمان را مورد بررسی قرار می دهد و خواص رئولوژیکی (زاویه اختلاف فاز و مدول برشی) را در دمای متوسط و بالا اندازه گیری می کند.
دستگاه DSR دارای واحد کنترل دمای دیجیتال، روغن کالیبراسیون و کمپرسور هوا با نرخ 100lit/min در فشار 5 بار به همراه نرم افزار

مطابق استاندارد AASHTO T315-02

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی