02166909573
02166915929

جك بتن شكن برقي

جك بتن شكن برقي
جك بتن شكن برقي KN 2000 با فريم مقاوم با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه ، پليت هاي فشاري با ابعاد 287×60mm (قطر) ، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 ، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 60mm، قابليت توزيع يكنواخت بار اعمال شده ، داراي يك گيج با رزولوشن 5KN ومقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150mm ونمونه هاي استوانه اي با قطر 160mmو150 ، جهت آزمايش نمونه هاي استو انه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 mm (قطر) ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 200 mm