02166909573
02166915929

دستگاه آزمایش رئومتری برش دینامیکی ( DSR )

دستگاه آزمایش رئومتری برش دینامیکی ( DSR )
قیر به دما و مدت زمان بارگذاری بستگی دارد. دستگاه آزمایش رئومتری برش دینامیکی (DSR) هم اثرات دما و هم زمان را مورد بررسی قرار می دهد. و خواص رئولوژیکی ( زاویه اختلاف فاز و مدول برشی ) را در دمای متوسط و بالا اندازه گیری می کند. دستگاه DSR دارای واحد کنترل دمای دیجیتال ، روغن کالیبراسیون و کمپرسور هوا با نرخ 100 lit/min در فشار 5 بار به همراه نرم افزار مطابق استاندارد AASHTO T315-02 می باشد.