02166909573
02166915929

دستگاه برش مستقیم دیجیتال

دستگاه برش مستقیم دیجیتال
دستگاه آزمایش برش دیجیتال تمام اتوماتیک شامل فریم برش دیجیتال با میکروپروسسور و قطعه بارگذاری عمودی پنوماتیکی، نیروسنج با ظرفیت 3000N، ترانسدیوسر عمودی پتانسیل خطی با حرکت 10 میلی متر، ترانسدیوسر افقی پتانسیل خطی با حرکت 25 میلی متر، نرم افزار ثابت جهت پردازش داده ها

طبق استاندارد ASTM D3080/BS/AASHTO/NF