02166909573
02166915929

دستگاه تعيين دانسيته آسفالت

دستگاه تعيين دانسيته آسفالت
دستگاه تعيين دانسيته آسفالت "با روش غير هسته اي"
زمان انجام هر آزمايش5 ثانيه، عمق آزمايش 20-150mm ، محدوده دماي انجام آزمايش از (-7→ +43)°C ، درصد رطوبت تا 95% ،حداكثر دماي آسفالت سطح راه براي آزمايش +177°C ،حداكثر زمان استفاده از دستگاه
در هر نوبت آزمايش 13 ساعت، داراي باطريهاي قابل شارژ