02166909573
02166915929

دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سيستم روباز

دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سيستم روباز
دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سيستم روباز
(Flash point open-cup)داراي حمام آب، هيتربا ترمورگولاتور، ترمومتر ASTM 9C (-5~+110°C) و ترمومترASTM57C (-20~+50°C) با توان 600W جهت تعيين نقطه اشتعال مواد اشتعال پذير فرار(بجز نفت كوره) ، طبق استاندارد:ASTM D1310,D3143