02166909573
02166915929

دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سیستم بسته

دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سیستم بسته
دستگاه تعیین نقطه اشتعال با سیستم بسته
( Flash point closed-cup ) داراي حمام آب، هيتر با ترمورگولاتور، ترمومترASTM 9C (-5~+110°C) و ترمومتر ASTM 57C (-20~+50°C)با توان 600W جهت آزمايش مواد اشتعال پذير فرار(بجز نفت كوره) ، طبق استاندارد ,API 509,ASTM D56