02166909573
02166915929

دستگاه جك مارشال ديجيتال

دستگاه جك مارشال ديجيتال
دستگاه جك مارشال ديجيتالشامل نيرو سنج الكتريكي ، با ترانسديوسرهاي كرنش دقيق ، ترانسديوسر جابجايي الكترونيكي با حركت 50mm ، قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر، قالب استابیلیتی ، نمايشگر ديجيتال 5 كاناله با ميكروپروسسور، جهت تعیین مقاومت فشاری نمونه آسفالت مطابق با استاندارد ASTM D1559 ،
ASTM D6927 ، AASHTO T245 ، EN 13108