02166909573
02166915929

سيمان سنج

سيمان سنج
سيمان سنج ديجيتال پرتابل با قابليت ذخيره بيش از 150 قرائت ، قابليت اتصال به كامپيوتر با RS-232 ، كاربا 4 باتري AA ، محدوده نسبت : سیمان / آب 0.35-0.70 ، جهت تعيين سریع ميزان رطوبت در بتن و سيمان خیس