02166909573
02166915929

چكش اشميت

چكش اشميت
چكش اشميت بتن با انرژی ضربه اي (2.207J OR NM)، مناسب براي سازه هاي بتني با مقاومت N/m2 10 – 70 ، داراي فريم آلومينيومي ، چارت منحني كاليبراسيون ، سنگ ساينده و جعبه حمل ، جهت انجام آزمايشات غير مخرب در سازه هاي بتني ، طبق استاندارد
EN 12504:PART2،ASTM C805، DIN 1048