02166909573
02166915929

آزمایش اکسیداسیون برای روغن موتور

آزمایش اکسیداسیون برای روغن موتور
پایداری اکسیداسیون با قرار گرفتن نمونه در جریان اکسیژن ، دمای بالا و در حضور کاتالیزور فلز اندازه گیری می شود.همچنین این دستگاه قابلیت آزمایش دوازده نمونه ،کنترل دیجیتالی درجه حرارت و قابل برنامه ریزی با دقت بالا،محدوده دمایی آن بین 80 تا 200 درجه سانتی گراد همچنین این دستگاه مطابق با مشخصات IP می باشد. این دستگاه مطابق با مشخصات
IP 48, IP 280, IP 306, IP 307, IP 335 کار می کند

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی