02166909573
02166915929

تعیین تمایل نفت برای تشکبل کک

تعیین تمایل نفت برای تشکبل کک
این دستگاه میزان تمایل نفت برای تشکبل کک وقتی در تماس با سطوح در دماهای بالا برای دوره های کوتاه قرار می گیرد را تعیین می کند.این دستگاه مجهز به تایمر شمارش معکوس دیجیتالی . پوشش ایمنی دارای یک پورت برای حذف دود و یک کلید قفل و بست ایمنی است که برق موتور را هنگامی که پوشش برداشته می شود قطع می کند. همچنین این دستگاه دارای ظرفیت مخزن نفت0.35 لیتر ، صفحه نمایش دیجیتال ، کنترل دمای جداگانه می باشد. این دستگاه مطابق با مشخصات FTM 791-3462 کار می کند.

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی