02186086361
02186086278

09128382343

کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF

کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF

کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF یکی از روش های کالیبراسیون است که هدف آن بدست آوردن میزان گوگرد در صنایع نفتی است که از روش طیف سنجی فلورسانس پرتوهای ایکس استفاده می شود. کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF نیز بسیار مهم است. با کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF می توان آنالیز اندازه گیری گوگرد را به دست آورد.
کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF

کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF

محصولات مرتبط با کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF

کاربرانی که از کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند