02186086361
02186086278

09128382343

کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی

کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی-کالیبراسیون-کالیبراسیون فراورده های نفتی-دستگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون تست سولفور فرآورده های نفتی یکی از موارد بسیار مهم است که با دستگاه های اختصاصی انجام می شود. با توجه به اینکه مقدار گوگرد بسیار مهم است و یکی از راه های مهم بدست آوردن دقت و صحت در انجام آزمایش انجام کالیبرااسیون تست سولفور فرآورده های نفتی است. با انجام کالیبراسیون تست سولفور فرآورده های نفتی می توانیم از نتیجه بدست آمده اطمینان حاصل نماییم.
کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی به کمک دستگاه های اختصاصی برای اندازه گیری دقیق انجام می شود.
کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه.به زبان ساده کالیبراسیون اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد.
با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر و انجام آزمایش های دقیق از طریق انجام آزمون ها و اندازه گیری های مطمئن صورت می گیرد لذا انجام فرایند کالیبراسیون در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اهمیت ویزه ای پیدا می کند.گرچه به گمان برخی فرایند کالیبراسیون منجر به صرف هزینه و زمان می گردد اما باید توجه داشت که عدم قطعیت اندازه گیری، سبب تشخیص نادرست می شود .
کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی معمولا با اهداف زیر انجام می شود:
برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع
اطمینان از درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه اندازه گیر
زمان کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی:
عوامل زیادی در حداقل زمان فواصل اندازه گیری موثر هستند:
1-نوع وسیله
2-پیشنهاد کارخانه تولیدکننده
3-روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون قبلی
4-سابقه تعمیر و نگهداری دستگاه
5- زمان استفاده و تعداد دفعه های استفاده
6-زمان عمر دستگاه
7-عوض شدن شرایط محیطی(ماننددما،رطوبت،ارتعاشات و...)
فنون کالیبراسیون:
به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجرا است. روش اول،به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است. روش دوم،روش اول را دربرگرفته و تنظیم ،تعمیر یا حذف خطای ایجاد شده را در بر می گیرد.روش سوم علاوه بر پوشش روش اول و دوم ،نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مربوطه مقایسه و وضعیت دستگاه نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص می شود.
مکان کالیبراسیون:
مکان کالیبراسیون در محل آزمایشگاه شرکت کالیبراسیون نیز می تواند باشد و یا در محل استفاده دستگاه ه ممی تواند باشد .بهتر است دستگاه در محل استفاده کالیبره شود تا مواردهایی مثل تغییر شرایط محیطی و یا آسیب دستگاه در حمل و نقل در دقت کالیبراسیون نقشی نداشته باشند.

کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی به کمک دستگاه های اختصاصی برای اندازه گیری دقیق انجام می شود.

محصولات مرتبط با کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی

کاربرانی که از کالیبراسیون تست سولفور فراورده های نفتی بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند