02186086361
02186086278

09128382343

کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور

کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور - تست سولفور به روش XRF - تست سولفور به روش EDXRF

کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور - کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF یکی از روش های کالیبراسیون است که هدف آن بدست آوردن میزان گوگرد در صنایع نفتی است که از روش طیف سنجی فلورسانس پرتوهای ایکس استفاده می شود. کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF نیز بسیار مهم است. با کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF می توان آنالیز اندازه گیری گوگرد را به دست آورد.
کالیبراسیون تست سولفور به روش XRF - تست سولفور به روش EDXRF

کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور - تست سولفور به روش XRF - تست سولفور به روش EDXRF

محصولات مرتبط با کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور

کاربرانی که از کالیبراسیون دستگاه تعیین میزان سولفور بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند