02186086361
02186086278

09128382343

تجهیزات آنالیز مواد

کلیه تجهیزات آنالیز مواد به روش های گوناگون از جمله کروماتوگرافی، تجهیزات XRD، XRF، جذب اتمی، اسپکترومتر، اسپکتروفومتر و ... در این گروه جای می گیرد.