02166909573
02166915929

تجهیزات آنالیز مواد

کلیه تجهیزات آنالیز مواد به روش های گوناگون از جمله کروماتوگرافی، تجهیزات XRD، XRF، جذب اتمی، اسپکترومتر، اسپکتروفومتر و ... در این گروه جای می گیرد.