02186086361
02186086278

09128382343

کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کروماتوگرافی مایع (HPLC)
از میان تکنیک های جداسازی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography -HPLC، بیشترین رشد و کارایی را داشته است.
علت این رشد را می توان به حساسیت بالا، تعیین مقدار کمی با صحت بالا، قابلیت آنالیز نمونه های غیرفرار و حساس به دما که با تکنیک کروماتوگرافی گازی امکانپذیر نیستند، نسبت داد.

شرکت Agilent امریکا یکی از معتبرترین شرکت های پیشگام در تولید این تجهیزات می باشد.

مشخصات پمپ دستکاه HPLC ساخت Agilent:

Maximum pressure 400 bar, build-in 4 channel degassing unit. Includes quaternary pump VL, connecting capillaries, solvent cabinet and CAN cable

مشخصات تزریق کننده (injector):
Includes 600-bar manual injection valve, 20 uL sample loop and mounting stand

مشخصات دتکتور:
VL for programmable single wavelength analysis Includes LAN, Deuterium Lamp and CAN cable No flow cell included

به همراه ToolKit، Starter KIT و دیگر لوازم جانبی