02166909573
02166915929

هیدرومتر

هیدرومتر
انواع مختلف هیدرومتر مناسب برای تعیین چگالی فراورده های نفتی، خاک و ... مطابق استاندارد

ساخت کمپانی های ludwig-schneider آلمان
قابلیت ارائه با برگه کالیبراسیون

81H, 82H, 83H, 84H, 85H,86H, ..., 134H

**موجود و آماده تحویل**