02186086361
02186086278

09128382343

تجهیزات قیر و آسفالت

این بخش شامل کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت عمومی و پیشرفته قیر و آسفالت می شود.