02186086361
02186086278

09128382343

تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی

تجهیزات مربوط به گیاه شناسی , بیولوژی گیاهی , تجهیزات کنترل کیفیت آب , خاک و محصولات کشاورزی در این گروه قرار می گیرد