02166909573
02166915929

اندازه گیری میزان رطوبت دانه

اندازه گیری میزان رطوبت دانه
مناسب برای اندازه گیری میزان محتوی آب انواع مختلف دانه ها به صورت دستی
مطابق استاندارد DIN 10350:1967 09
اندازه گیری و نمایش همزمان درجه حرارت در رنج دمای 0 تا 40 درجه سانتیگراد
رنج میزان رطوبت قابل اندازه گیری 5 تا 32 درصد
رزولوشن 0.1%
دقت کالیبراسیون 1.0%+/-
به همراه باتری، ترازوی دیجیتال و ظرف اندازه گیری نمونه
مناسب برای انواع مختلف دانه ها

دیگر محصولات دسته تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی