02166909573
02166915929

لیست کلیه تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی

لیست کلیه تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی
1. دستگاه تست نقطه ذوب       Melting Point
2. دستگاه تست نقطه انجماد   Freezing Point
3. دستگاه تست نقطه اشتعال 
4. رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی
5. رنگ سنج Saybolt
6. کمپراتور رنگ سنجی ASTM D1500
7. دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام
8. ویسکوزیمتر کینماتیک
9. حمام ویسکوزیمتر ( بن ماری ویسکوزیته )
10.دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته در سرما
11.بن ماری سیرکولاتور( حمام سیرکولاسیون )
12.دستگاه تعیین نقطه آنیلین 
13.دستگاه تعیین نقطه ابری شدن
14.دستگاه تعیین نقطه ریزش 
15.تقطیر اتوماتیک نفتی
16.دستگاه تقطیر نیمه اتوماتیک 2 خانه
17.دستگاه تقطیر در سرما 
18.دستگاه تعیین میزان خاکستر در مواد نفتی
19.دستگاه تعیین پایداری بنزین در برابر اکسیداسیون
20.دستگاه تعیین میزان اسیدی بودن مواد نفتی
21.دستگاه تعیین فشار بخار محصولات نفتی
22.دستگاه تست نقطه دودزدایی برای نفت
23.دستگاه تعیین تست کف کردن نفت و روغن
24.دستگاه تعیین تست کف کردن روغن و گریس در دمای بالا
25.دستگاه تست پایداری روغن در برابر اکسیداسیون
26.دستگاه دانسیتومتر 
27.دستگاه تست میزان خوردگی مس توسط محصولات نفتی
28.دستگاه گام تستر 
29.دستگاه تعیین میزان خورندگی گاز مایع
30.دستگاه تست نفوذ پذیری در روغن و گریس
31.دستگاه اکتان آنالایزر جهت تعیین عدد اکتان
32.دستگاه مرکاپتان آنالایزر
33.دستگاه آنالایزر تست سولفور
34.دستگاه تست آب موجود در محصولات نفتی
35.دستگاه تعیین تست ناخالصی برای نفت خام و مشتقات نفتی
36.دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
37.اسپکتروفتومتر UV VIS 
38.مادون قرمز FITR
39.جذب اتمی شعله و کوره (اتمیک ابزربشن)
40.کروماتوگراف گاز GC
41.کروماتوگراف مایع HPLC
42.تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی  مایعات نفتی
43.پتانسیومتر
44.کارل فیشر  تیتراتور
45.دستگاه تست پایداری برش روغن
46.دستگاه شبیه ساز موتور سرد
47.دستگاه آزمایش اصلاح نواک
48.مواد شیمیایی مربوطه

دیگر محصولات دسته تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی