02166909573
02166915929

تبدیل واحد فشار

تبدیل واحد فشار- تبدیل واحد فشار دستگاه تست پیرشدگی، اندازه گیری تبدیل واحد فشار

تبدیل واحد فشار- تبدیل واحد فشار دستگاه تست پیرشدگی، اندازه گیری تبدیل واحد فشار

دستگاه تست پیرشدگی قیر تحت فشار (PAV) جهت اندازه گیری و تبدیل واحد فشار می باشد.

محصولات مرتبط با تبدیل واحد فشار

کاربرانی که از تبدیل واحد فشار بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند