02166909573
02166915929

شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره شده

شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره شده

شیشه آلات آزمایشگاهی- ويسكومترهاي شیشه ای، شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره شده

شیشه آلات آزمایشگاهی- ويسكومترهاي شیشه ای، شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره شده

یکی از انواع شیشه آلات آزمایشگاهی ویسکومتر های شیشه ای است که از این دستگاه برای کالیبره شدن استفاده می شود.

کاربرانی که از شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره شده بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند