02186086361
02186086278

09128382343

میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی- میکروسکوپ نیروی اتمی دستگاه جذب اتمی، تجهیزات نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی- میکروسکوپ نیروی اتمی دستگاه جذب اتمی، تجهیزات نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی یک دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن) AAS است و کار آن آنالیز و اندازه گیری غلظت عناصر مختلف می باشد.

محصولات مرتبط با میکروسکوپ نیروی اتمی

کاربرانی که از میکروسکوپ نیروی اتمی بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند