02166909573
02166915929

آروماتیک

آروماتیک

آروماتیک -دستگاه جذب شاخص فلورسنت آروماتیک، آروماتیک دستگاه تعیین اشباع

آروماتیک -دستگاه جذب شاخص فلورسنت آروماتیک، آروماتیک دستگاه تعیین اشباع

دستگاه جذب شاخص فلورسنت آروماتیک دستگاهی است که از آن برای تعیین اشباع، الفین و آروماتیک در اجزای نفتی استفاده می شود

کاربرانی که از آروماتیک بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند