02166909573
02166915929

تعیین نقطه ابری شدن

تعیین نقطه ابری شدن

تعیین نقطه ابری شدن- آزمایش تعیین نقطه ابری شدن، دستگاه تعیین نقطه ابری شدن

در آزمایش جهت تعیین نقطه ابری شدن زمانی که روغن به 10درجه سلسیوس رسید ولی ابری شدن روغن اتفاق نیوفتاد در این مرحه برای تعیین نقطه ابری شدن دمای دستگاه را کاهش می دهیم. در تعیین نقطه ابری شدن قطر لوله آزمایش تقریبا 3 سانتی کمتر باید باشد.

برای تعیین نقطه ابری شدن باید آزمایش نقطه ابری شدن را انجام داد. یکی از وسایل ضروری برای تعیین نقطه ابری شدن حمام سرمایش می باشد. در تعیین نقطه ابری شدن تمامی مراحل باید دقیق انجام شوند

کاربرانی که از تعیین نقطه ابری شدن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند