02166909573
02166915929

تعیین نقطه ریزش

تعیین نقطه ریزش

تعیین نقطه ریزش- آزمایش تعیین نقطه ریزش، اندازه گیری تعیین نقطه ریزش

پایین ترین دمایی که در آن ماده روان می شود را نقطه ریزش میگویند.برای تعیین نقطه ریزش میتوان از آزمایش های متفاوتی استفاده کرد.در تعیین نقطه ریزش محاسبات باید بسیار دقیق انجام شوند.

برای تعیین نقطه ریزش باید از آزمایش های تعیین نقطه ریزش استفاده کرد. در اندازه گیری تعیین نقطه ریزش باید دقت بالایی داشت

کاربرانی که از تعیین نقطه ریزش بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند