02186086361
02186086278

09128382343

فلش پوینت

فلش پوینت - فلش پوینت با سیستم بسته,دستگاه فلش پوینت (سیستم باز),برای اندازه گیری نقاط اشتعال و آتش

فلش پوینت چیست؟
فلش پوینت یا نقطه شعله کمترین دمایی است که در آن از مواد بخاری ساطع می شود که در صورت وجود یک منابع احتراق، آن بخار به سرعت مشتعل می شود.
اغلب افراد نقطه شعله و نقطه جوش را با هم یکسان می دانند در حالی که این دو کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و مقوله ای جدا محسوب می شوند.

نقطه جوش چیست؟
نقطه جوش دمایی است که فشار بخار یک مایع با فشار جوی برابر می شود. البته گفتنی است هر چه فشار جوی بالاتر رود، به همین میزان نقطه جوش نیز بالاتر می رود. برای مثال در مناطق مرتفع که فشار جوی بالاتر می رود، نقطه جوش آب نیز بالاتر رفته و دیرتر به جوش می آید.

تفاوت بین نقطه فلش و نقطه جوش چیست؟

همانگونه که بالاتر به آن اشاره شد، نقطه فلش کمترین دمایی است که بخار یک ماده در حضور منبع آتش به سرعت مشتعل می شود اما نقطه جوش دمایی است که فشار بخار یک مایع با فشار محیط یا جو برابر می شود. تفاوت اصلی آنها در این است که تمامی مایعات نقطه جوش دارند اما نقطه فلش یا همان فلش پوینت تنها مختص مایعات فرار است.
تفاوت دیگر دو نقطه در این است که در نقطه فلش مایع در سطح بسیار بالایی از احتراق پذیری قرار دارد حال آن که مایعات در نقطه جوش به این سرعت نمی سوزند و می توان حباب های داخل مایع را مشاهده کرد.

فلش پوینت - فلش پوینت با سیستم بسته,دستگاه فلش پوینت (سیستم باز),برای اندازه گیری نقاط اشتعال و آتش

محصولات مرتبط با فلش پوینت

کاربرانی که از فلش پوینت بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند