02186086361
02186086278

09128382343

نفوذ پذیری قیر

نفوذ پذیری قیر - تعیین نفوذ پذیری قیر,درجه نفوذ پذیری قیر

اين آزمايش براي تعيين سختي نسبي قيرهاي مورد استفاده در صنعت و راه سازي كاربرد دارد. براساس تعريف، قابليت نفوذ قير عبارت است از مسافتي برحسب دهم ميليمتر كه يك سوزن استاندارد در مدت زمان معلوم، در قير نفوذ مي كند. درجه نفوذ در قيرها مي تواند مشخص كننده عكس العمل قير در مقابل ضربه هاي وارد شده به آن (Shock) و نيز مقاومت قير در مقابل بار (Load) اعمال شده بر روی آن باشد. درجه نفوذ كمتر، نشانه قير سخت تر و درجه نفوذ بيشتر نشانه قير نرم تر است. ميزان درجه نفوذ قير، عامل مهمي در كاربرد آن است. به عنوان مثال راه سازها مايلند قيري كه در نقاط ترافيك و يا استاتيك مانند ايستگاههاي اتوبوس استفاده مي شود، درجه نفوذ پايين داشته باشد. براساس مطالعات صورت گرفته، معلوم شده است كه درجه نفوذ كليه قيرها، اگر آزمايش درجه نفوذ در درجه حرارتي برابر با درجه نرمي آنها انجام گيرد، برابر 800 خواهد بود.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

اين آزمايش براي تعيين سختي نسبي قيرهاي مورد استفاده در صنعت و راه سازي كاربرد دارد. براساس تعريف، قابليت نفوذ قير عبارت است از مسافتي برحسب دهم ميليمتر كه يك سوزن استاندارد در مدت زمان معلوم، در قير نفوذ مي كند. درجه نفوذ در قيرها مي تواند مشخص كننده عكس العمل قير در مقابل ضربه هاي وارد شده به آن (Shock) و نيز مقاومت قير در مقابل بار (Load) اعمال شده بر روی آن باشد. درجه نفوذ كمتر، نشانه قير سخت تر و درجه نفوذ بيشتر نشانه قير نرم تر است. ميزان درجه نفوذ قير، عامل مهمي در كاربرد آن است. به عنوان مثال راه سازها مايلند قيري كه در نقاط ترافيك و يا استاتيك مانند ايستگاههاي اتوبوس استفاده مي شود، درجه نفوذ پايين داشته باشد. براساس مطالعات صورت گرفته، معلوم شده است كه درجه نفوذ كليه قيرها، اگر آزمايش درجه نفوذ در درجه حرارتي برابر با درجه نرمي آنها انجام گيرد، برابر 800 خواهد بود.

محصولات مرتبط با نفوذ پذیری قیر

کاربرانی که از نفوذ پذیری قیر بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند