02166909573
02166915929

نقطه ابری شدن

نقطه ابری شدن

نقطه ابری شدن- آزمایش نقطه ابری شدن، تعیین نقطه ابری شدن، حمام نقطه ابری شدن

برای تعیین نقطه ابری باید آزمایش نقطه ابری شدن را انجام داد. نقطه ابری شدن در دمایی اتفاق می افتد که هاله ای از کریستال هایی که دارای ترکیبات پارافینی هستند ظاهر می شود

در دمای نقطه ابری نمونه مورد نظر سال خود را دارد و از دست نداده است و هم چنین در نقطه ابری شدن از سیال می توان استفاده کرد

کاربرانی که از نقطه ابری شدن بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند