02186086361
02186086278

09128382343

نقطه ریزش

نقطه ریزش- اندازه گیری نقطه ریزش، آزمایش نقطه ریزش

نقطه ریزش یک ماده کم ترین دمایی است که ماده در آن نقطه به حرکت در میآید. نقطه ریزش هر ماده با ماده دیگر متفاوت است. نقطه ریزش اهمیت بالایی دارد. نقطه ریزش به صورت عدد های صحیح مثبت و منفی بدست می آید.

دیگر تگ های محبوب آرکا صنعت آروین را ملاحظه کنید :

نقطه ریزش یک ماده پایین ترین دمایی است که ماده در آن نقطه روان می شود. در آزمایش نقطه ریزش باید به محاسبه آزمایش توجه کرد و آزمایش نقطه ریزش با دقت بالایی باید انجام شود

محصولات مرتبط با نقطه ریزش

کاربرانی که از نقطه ریزش بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند