02166909573
02166915929

نقطه ریزش

نقطه ریزش

نقطه ریزش- اندازه گیری نقطه ریزش، آزمایش نقطه ریزش

نقطه ریزش یک ماده کم ترین دمایی است که ماده در آن نقطه به حرکت در میآید. نقطه ریزش هر ماده با ماده دیگر متفاوت است. نقطه ریزش اهمیت بالایی دارد. نقطه ریزش به صورت عدد های صحیح مثبت و منفی بدست می آید.

نقطه ریزش یک ماده پایین ترین دمایی است که ماده در آن نقطه روان می شود. در آزمایش نقطه ریزش باید به محاسبه آزمایش توجه کرد و آزمایش نقطه ریزش با دقت بالایی باید انجام شود

کاربرانی که از نقطه ریزش بازدید کرده اند از این محصولات نیز بازدید کرده اند